Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Forside
Protokoller fra bestyrelsesmøder


Protokol fra bestyrelsesmøde den 24. august 2017 kl. 19.30-21.00

Tryk på linket

Protokol fra bestyrelsesmøde den 10. maj 2017 kl. 19.30-21.00

Tryk på linket

Protokol fra bestyrelsesmøde den 11. januar 2017 kl. 19.30-21.00

Tryk på linket

Protokol fra bestyrelsesmøde den 5. oktober 2016 kl. 19.30-21.00

Tryk på linket 

Protokol fra bestyrelsesmøde den 3. august 2016 kl. 19.30-21.00

Tryk på linket 

Protokol fra bestyrelsesmøde den 6. april 2016 kl. 19.30-21.00

Tryk på linket 

Protokol fra bestyrelsesmøde den 27. januar 2016 kl. 19.30-21.00

Tryk på linket 


Protokol fra bestyrelsesmøde den 14. oktober 2015 kl. 19.30-21.00

Tryk på linket 

Protokol fra bestyrelsesmøde den 19. august 2015 kl. 19.30-21.00

Tryk på linket 

Protokol fra bestyrelsesmøde den 8. april 2015 kl. 19.30-21.00

Tryk på linket 

Protokol fra bestyrelsesmøde den 14. januar 2015 kl. 19.30-21.00

Tryk på linket 


Protokol fra bestyrelsesmøde den 8. oktober 2014 kl. 19.30-21.00

Tryk på linket

Protokol fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014 kl. 19.30-21.00

Tryk på linket

Protokol fra bestyrelsesmøde den 15. april 2014 kl. 19.30-21.00

Tryk på linket


Protokol fra bestyrelsesmøde den 3. december 2013 kl. 19.30-21.00

Tryk på linket

Protokol fra bestyrelsesmøde den 15. oktober 2013 kl. 19.30-21.00

Tryk på linket

Protokol fra bestyrelsesmøde den 14. august 2013 kl. 19.30-21.00

Tryk på linket

Protokol fra bestyrelsesmøde den 22. maj 2013 kl. 19.30-21.00

Tryk på linket

Protokol fra bestyrelsesmøde den 20. marts 2013 kl. 19.30-21.00

Tryk på linket

Protokol fra bestyrelsesmøde den 23. januar 2013 kl. 19.30-21.00

Tryk på linket


Protokol fra bestyrelsesmøde den 21. november 2012 kl. 19.30-21.00

Tryk på linket

Protokol fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 kl. 19.30-21.00

Tryk på linket

Protokol fra bestyrelsesmøde den 8. august 2012 kl. 19.30-21.00

Tryk på linket

Protokol fra bestyrelsesmøde den 6. juni 2012 kl. 19.30-21.00

Tryk på linket

Protokol fra bestyrelsesmøde den 15. marts 2012 kl. 19.30-21.00

Tryk på linket


Protokol fra bestyrelsesmøde den 2. november 2011 kl. 19.30-21.00

Tryk på linket

Protokol fra bestyrelsesmøde den 14. april 2011 kl. 19.30-21.00

Dagsorden
1. Fastlæggelse af vedtægter for vej"fonden"
2. Mads har udkast med omkring indkaldelse til Store Å-rensedag
3. Opfølgning på fastelavnshygge
4. Eventuelt
5. Næste møde
 
Ad 1)

For ikke at komme i konflikt med Fondslovgivningen vil kontoen til sikring af drift og vedligeholdelse af vej og fortov fremover være benævnt ”Vej- og vedligeholdelseskonto”. Kontoen skal kun sikre vedligeholdelse og udbedring af vej og fortov, mens beplantning og grønne områder ikke er omhandlet.

Opbakning til Henriks udkast, idet der korrigeres således:

  At bestyrelsen kan tage beslutning om anvendelse af indtil 5% af kontoens indestående.
  At vedtægterne benævnes: ”Vedtægter for Grundejerforeningen Meteorvejens Vej- og vedligeholdelseskonto”.

Henrik tilsikrer fremsendelse af endelige vedtægter!

Ad 2)

Vandløbet ser pænt ud p.t., hvorfor dagen for ”Å-rens” udskydes til lørdag den 4. juni 2011 kl. 09.00. Mads Møller reviderer invitationen og udsender samme.

Ad 3)

Dagen med fastelavnshygge forløb glimrende, og selv om det var koldt, var fremmødet større end forventet.

Ad 4)

Henrik Olsen har sat sit hus til salg, men fortsætter indtil videre som formand for Grundejerforeningen.

Henriette Hemmingsen Gersvang har ønsket pause i.f.m. bestyrelsesarbejdet, hvorfor Mikkel Bak indtræder i stedet, mens Henriette fortsætter som suppleant.

Mads Møller er allerede gået i gang med opdatering af foreningens hjemmeside. Mads overtager ansvaret for vedligeholdelse af hjemmesiden.

Ad 5)

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 30. juni 2011 kl. 19.30 hos Hans Erik Nielsen.

 

Protokol fra bestyrelsesmøde den 30 aug. 2010 kl. 19.30-21.00

1. Gennemgang af dagsordenen til generalforsamlingen.
Bestyrelsen vil anmode dirigenten om tilladelse til at ændre rækkefølgen af punkterne 6-7-8 i dagsordenen.
Det er mere hensigtsmæssigt at stemme om vejfond og budget før vedtægtsændringer, da evt. vedtagelse af vejfond, vil medføre en ændring i vedtægterne.

Ændringerne foreslås således:
Pkt. 6: Forslag fra bestyrelsen til reviderede vedtægter flyttes til pkt. 8.
Pkt. 7: Forslag fra bestyrelsen til oprettelse af vejfond flyttes til pkt. 6.
Pkt. 8: Vedtagelse af budget, kontingent og evt. indskud til vejfond for 2010 flyttes til pkt. 7.

Vedr stemmeafgivelse: Bestyrelsen var enige om følgende afstemningsprocedure:
Forslag om vejfond afgøres af almindeligt flertal af de fremmødte.
Forslag om vedtægtsændringer følger § 24 stk. 1 i vedtægterne.

2. Behandling af evt. indkomne forslag fra medlemmerne.
Der er ikke modtaget nogen forslag.

3. Status for nr. 26.
Der er udført basis inkasso gennem advokat mod selskabet. Ejendomsmægler har oplyst, at selskabet er under konkursbehandling.

4. Gennemgang af beretningen.
Efter nogen debat af Flemmings beretning, blev man enige om nogle rettelser og præciseringer, hvorefter beretningen blev godkendt.

5. Praktiske gøremål ifm. generalforsamlingen og vejfesten.
Finn køber øl og vand til generalforsamlingen.
Finn, Mads og Flemming mødes lørdag kl. 10.30 for opsætning af telt.

6. Eventuelt.
Mads gjorde opmærksom på, at der rundt omkring tales om utilfredshed med standarden for sommervedligehold.
Dette spørgsmål enedes man om at tage op på næste bestyrelsesmøde.
 

 

Protokol fra bestyrelsesmøde den 14. juni 2010 kl. 1900 - 2100.
 
1. Forslag til vedtægtsændringer
Forslag til ændringer til vedtægterne blev gennemgået om fremlægges ved generalforsamlingen. Revideret kopi af vedtægter sendes til bestyrelsen. Ansvar: Anders
 
2. Oplæg til generalforsamling og vejfest
Udkast til dagsorden sendes til Henriette. Ansvar: Anders
Indkaldelse til generalforsamling og vejfest udsendes ultimo juli 2010. Ansvar. Henriette.
 
3. Spang
Flemming indkøber en spang til hver grøn gennemgang - bredde ca. 100 cm og længde 230 cm.
 
4. Formandens afgang
Flemming Lindholm overtager som fungerende formand frem til generalforsamlingen, da den nuværende formand fraflytter foreningen den 1. juli 2010.  Bestyrelsessuppleanten indkaldes fremover til bestyrelsesmøder.
Formanden afleverer Sommer og vintervedligehold kontrakt med Stengel til den fungerende formand og rykker endnu engang Næstved kommune for åbne emner med kommunen.
 
5. Eventuelt
Da fodboldmålene tilsyneladende ikke benyttes, flyttes de, indtil videre, af praktiske årsager til nummer 2, hvor fra de kan lånes og stilles tilbage efter brug.
Det indskærpes at affaldsbeholdere skal opstilles indenfor eget skel.
 

 

Protokol fra bestyrelsesmøde den 11. maj 2010 kl. 1830 - 2100.
 
Vejfond
Bestyrelsen gennemgik mulighederne for etablering af en vejfond. Der blev opnået enighed om at bestyrelsen vil fremlægge et udkast (M3) til vejfond i forbindelse med generalforsamlingen og godkendelse budget 2010 og 2011.
 

 

Protokol fra bestyrelsesmøde den 20. april 2010 kl. 2015- 2130
 
1. Sommervedligehold og vinterberedskab
Bestyrelsen har i samarbejde med Kometvejens grundejerforenings bestyrelse besluttet at indgå kontrakt med J. Stengel A/S for Sommervedligehold og vinterberedskab. Der er tale om to adskilte kontrakter mellem de to foreninger, men med besparelser qua en samlet rabat. Den nye kontrakt er ikke helt så omfattende som kontrakten med MG anlæg, men en del billigere. Det forsøges, at få indlagt maskinfejning efter vinteren i kontrakten. Kontrakten indgås for en tre års periode med uændret pris i hele perioden. Kontrakten kan opsiges med en måneds varsel. Betalingsterminer afklares ved Stengel (Stengel har efterfølgende oplyst, at der opkræves kvartalsvis. Med Stengels tilladelse lægges kontrakten på foreningens hjemmeside).
 
2. Vejfond
Mads orienterede om, at en han havde indhentet uformelle tilbud på asfaltering af vejen. En reetablering af vejen vil koste ca. 200.000 kr. i PN 2010. Der kan dog gennemføres væsentlig vedligeholdelse af vejen for 8.000-10.000 kr. Optioner for en vejfond fremlægges forud for generalforsamlingen med forslag til beslutning.
 
3. Budget
Udkast til revideret budget lægges på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen anbefaler kontingentet nedsat til 1.500 kr. Herved er der balance i foreningens budget. Det nuværende overskud anvendes til ekstraordinær vedligehold.
Bestyrelsen vurderer, at der ikke er behov for at tegne en kautionsforsikring på nuværende tidspunkt og for den nuværende kasserer. Grundejerforeningens vedtægter har en paragraf der omhandler kautionsforsikring af den til enhver tid valgte kasserer. Foreningen har ikke hidtil haft tegnet en sådan forsikring.
 
5. Aktionsliste fra forrige møde
·    
     Revision af foreningens vedtægter - gennemføres i maj
·         Mål er opsat på plænen ud for nr. 26.
 
6. Eventuelt
Aktioner:
Kommunen rykkes igen for resultatet af bl.a. trafiktælling etc.
 
Der planes på to bestyrelsesmøder inden sommeren.
·         Et til behandling af vedtægter og forslag til ændringer.
·         Et til forberedelse af generalforsamlingen i september og forslag til vejfond.
 

 

Protokol fra bestyrelsesmøde den 5.februar 2010 kl. 1830- 2030.


1. Regnskab herunder godkendelse og fremlæggelse på vores hjemmeside.
Foreningens kasser fremlage kort regnskabet for 2009. Regnskabet sendes til godkendelse ved foreningens revisor og lægges herefter på foreningens hjemmeside.

2. Sommervedligehold fremadrettet.
Som besluttet på generalforsamlingen søges der indhentet et tilbud for fælles sommervedligehold sammen med Kometvejens Grundejerforening. Udkast til mail for indhentning af tilbud er godkendt ved Kometvejens Grundejerforening. Tilbudsmail udsendes til foreningens - og Kometvejens nuværende udbyder.

3. Inkasso iværksættelse.
Inkasso trin et, iværksættes medmindre skyldige beløb er indbetalt inden udgangen af uge 6.

(En manglende indbetaler valgte at indbetale inden, der udestår stadig kontingent fra en grundejer.)

4. Fokus for 2010.
Fokus for 2010 vil forsat være opkrævning af manglende kontingenter og forhold til at undgår dette i fremtiden.

Herudover ses fokus at ligge:

- på forslag til revision af foreningens vedtægter.

- ved udarbejdelse af forslag til en vejfond for foreningen.

5. Aktionsliste fra forrige møde
·         Oplæg til sommervedligehold 2010 udvidet sammen med Kometvejen.  Er iværksat.

·         Kontakt til Næstved kommune mht. udeståender. Er iværksat, men svar udestår.

·         Hjemmeside kontakt til Næstved kommune. Er gennemført.

·         Oplæg til fokus for 2010.  - jf. punkt 4.

 
6. Eventuelt.
Fodboldmål indkøbes snarest og opsættes inden foråret.
 
Aktioner:
Bestyrelsen vil gennemgå nuværende vedtægter med henblik på forslag til forbedringer.
Optioner for en vejfond undersøges. 

Protokol fra bestyrelsesmøde den 25. nov. 18.00-19.30.

1. Vintervedligehold og sommervedligehold
Erfaringerne med indhentelse og indgåelse af vintervedligehold i samarbejde med Kometvejens Grundejerforening har været gode. I forlængelse heraf vil bestyrelsen til næste møde overveje, hvorledes dette kan udnyttes optimalt for sommervedligehold i 2010 og fremefter.
 
2. Nyt fra kommunen
Samarbejdet med Næstved kommune kan være lidt langsommeligt, men har generelt vist sig som meget frugtbart i længden. Trafiktælling er nu også iværksat. Bestyrelsen vil erindre kommunen om skiltning af cykelsti, fortov, bro over åen (eventuelt i bytte mod ekstra beplantning) og status på belysning langs skolestien modsat Mælkevejen.
Herudover vil bestyrelsen tage legepladsområde op med kommunen igen til foråret, uagtet at dette indledningsvis er blevet afvist.
 
3. Hjemmeside
Hjemmesiden funger godt, der har til dato været 120 besøg på siden. Siden hilses også velkommen ved ejendomsmæglerne i forbindelse med køb og salg. Bestyrelsen vil i øvrigt opfordre kommunen til at have en link hhv. hjemmeside, som samler kommunens grundejerforeningers hjemmesider med henblik på at lette samarbejde og adgang hertil for både borger og kommune.
 
4. Økonomi status, herunder inkasso muligheder.
Det blev indledningsvis konstateret, at bestyrelsen har fået inddraget udestående på i alt fem års kontingent. Der er således, nu kun udeståender med to grundejere, hvor en mangler dette års kontingent og en tre års kontingent.
 
Som opfølgning på sidste bestyrelsesmøde blev der givet en redegørelse for foreningens muligheder for at gå til inkasso med manglende kontingentindbetalinger. Bestyrelsen fastholdt på baggrund heraf, at det vil være rentabelt at fortsætte med inddrivelsen af udestående kontingenter uagtet, at dette måtte medføre anvendelsen af inkasso. Besluttes en sag sendt til inkasso vil kontingentrestancen blive belagt med sagsomkostningerne svarende til op til ca. 6.000 kr. plus moms.
 
Endelig vil bestyrelsen frem mod næste generalforsamling overveje at fremlægge forslag til vedtægtsændringer, der vil lette inddrivelsen af manglende indbetalte kontingenter ved pant i de enkelte husstande. Bestyrelsen er i forbindelse med vejledning omkring inkasso af advokaten blevet gjort opmærksom på, at vedtægterne ikke indeholder paragraffer om pant i husstandene, hvilket ses som uhensigtsmæssigt og derfor måske bør indføres.
 
5. Fokus for 2010
Bestyrelsen vil på næste møde fastlægge fokus for 2010, men vil indledningsvis afslutte nuværende sager med Næstved kommune.
 
Bestyrelsen vil også indkøbe de af generalforsamlingen besluttede fodboldmål, en investering som har været udsat som følge af manglende kontingent indbetalinger.
 
Der udarbejdes budgetforslag for 2010 i foråret, som lægges ud på foreningens hjemmeside, idet dette skal være på lads inden generalforsamlingen i september 2010.
 
6. Eventuelt
Der opfordres til selvjustits med hensyn til parkering i rabatten - særligt i den våde tid hvor de er meget bløde.
 
7. Aktioner til næste møde primo februar 2010.
Oplæg til sommervedligehold 2010 udvidet sammen med Kometvejen.       Ansvarlig:  Anders
Kontakt til Næstved kommune mht. udeståender:                                     Ansvarlig:  Anders
Hjemmeside kontakt til Næstved kommune:                                             Ansvarlig:  Henriette
Oplæg til fokus for 2010.                                                                         Ansvarlig:  Alle
Protokol fra bestyrelsesmøde den 2. sep. 18.30-19.30.

1.  Status fra Næstved Kommune
Indhold og udbytte af kontaktbesøg ved Næstved Kommune er fordelt særskilt - begge dele fremgår af forenings hjemmeside. Bestyrelsen konkluderede herudover, at bestyrelsen ville arbejde på at få gennemført de øvrige aktioner med kommunen i en prioriteret rækkefølge og stykvis.  Indledningsvis vil bestyrelsen (Anders) kontakte kommunen mhp., at få etableret ”zebra striber” i forbindelse med gang- og cykelsti mod Kometvej. Muligheden for trafiktælling forfølges parallelt . Beplantning på Meteorvejens rabat tages op på næste generalforsamling.
 
2.  Legeplads
Som udløber af sidste bestyrelsesmøde var Mads pålagt at undersøge muligheden for at få etableret en sponseret legeplads med fodboldmål.  Mads orienterede om Indu, som etablerer sponsorlegepladser. Det blev besluttet, at arrangere et uddybende møde med Indu.
 
3.  Økonomi
Henriette orienterede om kontingentrestancer og det blev konstateret, at der forsat er en række udestående, såvel gamle som nye. Det blev besluttet, at undersøge hhv.  påbegynde inddragelse via Inkasso.
 
4.  Vintervedligehold
Der rundsendes et kort brev til foreningsmedlemmer med forskellige optioner mhp. forventningsafstemning for vintervedligehold. Parallelt undersøges muligheden for fælles fodslag med Kometvejen som pålagt af generalforsamlingen.
 
5.  Hjemmeside
Flemming orienterede om foreningens nye hjemmeside og det blev besluttet at oprette en fælles bestyrelses e-mail adresse.
 
6.  Eventuelt
Grundejerforeningen støtter vejfesten med et mindre beløb. Vejfesten gennemføres selv om relativt få er tilmeldt.

  

Opdateret 23/10/2017

Besøg  
027478