Vi bruger Cookies!     

         
 X     
OrienteringOrienteringsbrev marts 2008

Orienteringsbrev maj 2009 

Orientering d. 1. september 2009:

Bestyrelsen har modtaget følgende svar på udestående  spørgsmål til kommunen vedr. de emner, der blev drøftet på møde d. 30. juni 2009:

1.    Konstruktion af en ny lille bro over vandløbet med hjælp fra produktionsskolen på Ålestokgården og Susågården ligger lidt tungt, da vi i juli 2009 forespurgte på hjælp til en bro ved Susåen fik vi den besked at de er booket op for i år med forpligtelser til anden side og der var derudover en del forbehold. Jeg vil prøve om vi kan få udført en mindre bro - overgang til en rimelig pris hos en lokal tømrer.
 
2.    Kratrydningen langs åen er igen taget op med det kommunale gartnervæsen. De har vurderet vedligeholdelsen som en å på landet, men efter aftale bliver vedligeholdelsen opgraderet.
 
3.    Vi har vurderet fodgængerfelter i rundkørslen i krydsningen Mælkevejen - Maglebjerg Allè. Konklusionen er, at det er rimeligt at markere fodgængerfelter rundt i rundkørslen. Det vil betyde, at de asfalterede stier langs med Mælkevejen er at betragte som fortove. Stierne langs Maglebjerg Alle` bliver skiltet som cykelstier. Afstribningen vil blive udført af et stribefirma i løbet af kort tid.
 
4.    Der har været flere forespørgsler fra beboere i området om stien langs med åen. Der er et stort ønske om at få lagt asfalt på stien.
Jeg har derfor bedt om et tilbud fra asfaltfirmaet Arkil A/S om udlægning af asfalt på hele stien. Tilbuddet får jeg i denne uge, og hvis det er et godt tilbud, der kan holdes inden for de givne budgetmæssige rammer bliver asfalten lagt på i løbet af ca. en måned.

Orientering d. 28. juli 2009:

I bestyrelsen har vi henover foråret og sommeren drøftet mulighederne for fælles drift af sommer- og vintervedligehold af områderne med grundejer-foreningen på Kometvej, drøftet vej, fortov etc. med kommunen, set på legepladser og fodbold mål.
 
Vi arbejder videre med Kometvejens grundejerforening og vil forsøge at få en fælles ordning omkring vintervedligehold - hvis det er rentabelt og vi kan blive enige om niveauet for vedligehold. Af hensyn til forventningsafstemning omkring den vedligeholdelse vi har af området, vil vi fra bestyrelsen i øvrigt udsende et kort brev hvor vi vil lægge op til et par vintervedligeholdelses-modeller, som vi vil bede om jeres tilbagemelding på, inden vi indgår yderligere aftaler. Mere herom senere.
 
Legeplads og fodbold mål har også været drøftet med Kometvejen og de er positive indtil videre. Vi ser pt. på mulighederne for at få en sponseret legeplads i lighed med Orionvejens, men har stadig en række uafklarede punkter, som vi søger svar på inden vi kan gå videre. Vi går i dialog med Kometvejen igen omkring fodbold mål og ser på om vi måske kunne samle det i en pakke med legepladsen.  

Vores møde med Næstved Kommune var i en god ånd, men uden konkrete tilsagn.

Sammendrag af møde med Næstved kommune.

Den 2. juli 2009 havde bestyrelsen et kort eftermiddagsmøde med Næstved Kommune på Meteorvejen. Kort fortalt har kommunen en masse god vilje, men ingen penge at gøre godt med. Forud for mødet havde bestyrelsen fremsendt en række punkter som vi ønskede at drøfte. De er listet herunder med kommunens svar.

1.   Kontrol af ny belægning på Meteorvej (huller og revner): Vejen blev tilset af kommunens repræsentant (Hr. Terp), som i øvrigt ikke så de påpegede revner huller som omfattet af garantien og anbefalede at vi forsatte med at bekæmpe gennemtrængende ukrudt etc. så det ikke skadede vejen yderligere (gennemføres allerede af M.G. Anlæg).

2.   Fortov i bunden af Meteorvej (på græsarealet ved nr. 9 og 11): Er ikke tiltænkt hhv. planlagt - det får vi ikke.

3.   Beplantning på Meteorvej: Fortsat en mulighed, men ikke nødvendigvis den type beplantning som vi ønsker - der følges op fra bestyrelsens side.

4.   Bro over bækken: Er ikke planlagt, og der er ikke penge til en bro af den type som er anlagt de andre steder. Hr. Terp undersøger muligheden for at få produktionsskolen til at etablere en lille bro for os.

5.   Asfaltering af stien ved bækken: Er planlagt gennemført når udstykningen på den anden bred er solgt - skal finansiere anlægsudgifterne.

6.   Beplantning på arealet ved Mælkevej (udskiftning af bjergfyr, der er plantet ved den nordlige ende af Meteorvej): Kommunen vil se på det.

7.   Belysning på skolestien langs Mælkevejen: Lægges op til Næstved kommunes belysnings A/S. En afgørelse må forventes om 1-2 måneder.

8.   Etablering af legeplads for hele området: Vil ikke blive etableret af kommunen - et grundejerforeningsproblem.

9.   Trafiktælling/hastighedskontrol på Mælkevejen (Mælkevejen er blevet en ny ringvej uden om trafikknudepunktet ved Storcentret og indfaldsvejen til Næstved): Positiv overfor forslaget - særligt hastighedskontrol.

10.  Sikring af Mælkevejen (skiltning, fodgængerfelter ved stierne): Positiv overfor etablering af fodgængerfelter i forbindelse med rundkørslerne. Kommunen skal dog først definere om vores fortov langs Mælkevejen er et fortov eller en cykelsti. Positiv overfor lukning for gennemkørsel af tung trafik ved skiltning.

11.  Opstilling af Høm Høm kasser i området: En god ide, men vil indebære for mange udgifter for kommunen. Får vi ikke.

Opdateret 03/03/2013

Besøg  
027478